Bild tagen i skymning från Kajstaden.

Policydokument och riktlinjer

Styrelsen i Slättö Förvaltning AB antar policydokument och instruktioner vilka ligger till grund för styrning av bolaget och fonder förvaltade av bolaget. Styrdokumenten revideras årligen samt justeras vid behov. Riktlinjer och handböcker beslutas av VD för Slättö Förvaltning AB.

Slättö är genom sin verksamhet exponerat för olika typer av risker som har betydelse för framtida utveckling av verksamheten. Bolagets riskhantering är en central del av den årliga strategiprocessen och innefattar verksamhetens hållbarhetsrisker. Hållbarhetsrisker avser en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller möjlig betydande negativ påverkan på investeringens värde eller verksamhetens lönsamhet. Riskanalysen och hanteringen syftar till att fastställa att hållbarhetsriskerna är i linje med bolagets riskaptit samt identifiera och vidta åtgärder som syftar till att minska , undvika och följa upp hållbarhetsriskerna. För Slättö Förvaltning AB är instruktion för riskhantering bolagets styrande dokument gällande hur hållbarhetsrisker ska inkluderas och beaktas.

Nedan redogörs för policydokument, instruktioner och riktlinjer, vilka är en väsentlig del utav bolagets styrning och hållbarhetsarbete.  

Policydokument beslutade och antagna av styrelsen i Slättö Förvaltning AB

Instruktion för riskhantering

Instruktionen sammanfattar Slättö Förvaltning AB och fonder förvaltade av Slättö Förvaltning AB’s instruktioner, rutiner och processer i relation till riskhantering, likviditetshantering, finansiell hävstång, operativ risk och hållbarhetsrisker. Riskhanteringen möjliggör för bolaget att effektivt hantera osäkerhet och därmed sammanhängande risker och möjligheter. Slättö Förvaltning AB’s styrelse har antagit principen om ”de tre försvarslinjerna” som bygger på AIF-förvaltaren och funktioner som äger och hanterar risker, risk- och regelefterlevnadsfunktion samt internrevisionsfunktion.

Policy för investeringskommitté

Styrelsen för Slättö Förvaltning AB har utsett en Investeringskommitté vilken ska fatta portföljförvaltningsbeslut för fondernas räkning. Till det har styrelsen antagit denna policy som ämnar beskriva Investeringskommitténs sammansättning samt det regelverk och de ramar som ska styra Investeringskommitténs arbete. Policyn beskriver även de rutiner som föreligger kring olika beslutssteg vid såväl beslutsfattande och verkställande av portföljförvaltningsbeslut.

Portföljförvaltningsbeslut ska fattas på ett väl underbyggt beslutsunderlag innehållande bland annat marknadsanalys, SWOT, hållbarhetsrisker och -aspekter samt resultat av due diligence. Investering ska överensstämma med placeringsstrategi och fondöverensstämmelser. Policyn beaktar även hantering vid förekomst av intressekonflikt.  

Instruktion om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Denna instruktion baseras bland annat på svenska lagar och föreskrifter avseende penningtvätt och finansiering av terrorism. Instruktionen syftar till att säkerställa att bolaget vid varje tidpunkt har väl fungerande och effektiva rutiner för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget måste upprätta instruktioner och genomföra rutiner mot penningtvätt och finansiering av terrorism som baseras på bolaget verksamhet.

Instruktion för hantering av intressekonflikt

Intressekonflikter kan komma att uppstå och är en naturlig del i många affärsdrivna verksamheten. Som AIF-förvaltare så ska alla rimliga åtgärder vidtas för att undvika intressekonflikter. Denna instruktion avser att fastställa rutiner för att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven för att identifiera, hantera och redovisa Intressekonflikter som kan uppkomma i verksamheten.

Intressekonflikter som uppstår i samband med ersättning till anställda inom Bolaget dokumenteras och hanteras inom AIF-förvaltarens ersättningspolicy.  

Instruktion för Regelefterlevnad

I denna instruktion tydliggörs styrelsen ansvar för att införa, tillämpa och upprätthålla lämpliga riktlinjer och förfaranden för att upptäcka risker för att bolaget inte kan uppfylla sina skyldigheter enligt lagar och föreskrifter. Bolagets styrelse är slutligt ansvarig för att bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med hällande tillämpliga regler, innefattande såväl lagar och förordningar som myndighetsföreskrifter, allmänna råd, interna policyer, instruktioner och liknande bransch- och marknadspraxis.

Bolagets verkställande direktör ansvarar för den dagliga verksamheten och att de interna regler som fastställs i bolaget implementeras och tillämpas i verksamheten. Till ledningens stöd i dessa frågor har styrelsen utsett Compliance Officer som ska arbeta självständigt och oberoende av affärsverksamheten i enlighet med denna instruktion.

Ersättningspolicy

Bolagets ersättningspolicy är dels förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering, dels motverkar ett risktagande som är oförenligt med de alternativa investeringsfondernas riskprofil, fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarade regelverk. Bolaget följer också de riktlinjer för sund ersättningspolicy som offentliggörs av europeiska värdepappers-och marknadsmyndigheten (ESMA) och andra anställningslagar och förordningar som gäller i Sverige.

Bolaget ska analysera vilka risker inklusive hållbarhetsrisker som är förenade med AIF-Förvaltarens ersättningspolicy och ersättningssystem. Bolaget ska på grundval av analysen identifiera särskilt reglerad personal hos AIF-Förvaltaren.

Uppförandekod

Slättös Uppförandekod beskriver vårt sätt att arbeta och vägleder oss i våra affärsrelationer. Den bygger på FN Global Compacts tio principer gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Uppförandekoden omfattar bolagets samtliga anställda inklusive konsulter.

Uppförandekod

Uppförandekod för leverantörer

Bolagets leverantörer utgör en viktig del i vår leverans och påverkan inom hållbarhetsområdet. Uppförandekoden för leverantörer syftar till att tydliggöra krav och riktlinjer för bolagets leverantörer och omfattar bolagets samtliga leverantörer, inklusive underleverantörer och samarbetspartners. Koden grundar sig på FN Global Compacts tio principer. Allvarliga brott mot koden beaktas alltid som ett väsentligt avtalsbrott.  

Uppförandekod för leverantörer kompletteras med en due diligence Q&A för de entreprenadleverantörer som bolaget anlitar.  

Uppförandekod för leverantörer

Hållbarhetspolicy

I Slättös Hållbarhetspolicy klargörs riktlinjer för hur bolagets hållbarhetsarbete skall bedrivas. Den omfattar samtliga medarbetare och alla delar utav bolagets verksamhet. Hållbarhetsarbetet skall bedrivs genom det dagliga arbetet och bidra till en hållbar utveckling av bolaget såväl som av samhället.  

Hållbarhetspolicy
Modal Trigger