Kuva otettu hämärässä Kajstadenista.

Toimintapoliittiset asiakirjat ja suuntaviivat

Slättö Förvaltning AB:n hallitus hyväksyy toimintapoliittiset asiakirjat ja ohjeet, jotka muodostavat perustan yhtiön ja sen hallinnoimien rahastojen hallinnoinnille. Hallintodokumentit tarkistetaan vuosittain ja niitä mukautetaan tarvittaessa. Ohjeista ja käsikirjoista päättää Slättö Förvaltning AB:n toimitusjohtaja.

Slättö altistuu toimintansa kautta erityyppisille riskeille, jotka ovat tärkeitä liiketoiminnan tulevan kehityksen kannalta. Yhtiön riskienhallinta on keskeinen osa vuosittaista strategiaprosessia, ja se sisältää liiketoiminnan kestävyysriskit. Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, joka toteutuessaan vaikuttaisi tosiasiallisesti tai potentiaalisesti merkittävästi negatiivisesti sijoituksen arvoon tai liiketoiminnan kannattavuuteen. Riskianalyysin ja -hallinnan tavoitteena on todeta, että kestävyysriskit ovat yhtiön riskinottohalukkuuden mukaisia, sekä yksilöidä ja toteuttaa toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään, välttämään ja seuraamaan kestävyysriskejä. Slättö Förvaltning AB:n osalta riskienhallintaohje on yhtiön ohjaava asiakirja siitä, miten kestävyysriskit on otettava huomioon.

Seuraavassa kuvataan toimintapoliittisia asiakirjoja, ohjeita ja suuntaviivoja, jotka ovat olennainen osa yhtiön hallintotapaa ja kestävän kehityksen työtä.  

Slättö Förvaltning AB:n hallituksen päättämät ja hyväksymät toimintaperiaatteet.

Ohjeet riskienhallintaa varten

Ohjeessa esitetään yhteenveto Slättö Förvaltning AB:n ja Slättö Förvaltning AB:n hallinnoimien rahastojen ohjeista, rutiineista ja prosesseista, jotka liittyvät riskienhallintaan, likviditeetin hallintaan, rahoitusvakavaraisuuteen, operatiiviseen riskiin ja kestävyysriskeihin. Riskienhallinnan avulla yhtiö pystyy tehokkaasti hallitsemaan epävarmuutta ja siihen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Slättö Förvaltning AB:n hallitus on ottanut käyttöön "kolmen puolustuslinjan" periaatteen, joka perustuu vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajaan ja toimintoihin, jotka omistavat ja hallitsevat riskejä, riskienhallinta- ja compliance-toimintoon sekä sisäiseen tarkastukseen.

Sijoituskomitean politiikka

Slättö Förvaltning AB:n hallitus on nimittänyt sijoituskomitean tekemään salkunhoitopäätöksiä rahastojen puolesta. Tätä varten hallitus on hyväksynyt tämän toimintaohjeen, jonka tarkoituksena on kuvata sijoituskomitean kokoonpano sekä sijoituskomitean työtä ohjaavat säännöt ja puitteet. Politiikassa kuvataan myös menettelyt, joita sovelletaan eri päätöksentekovaiheissa sekä päätöksenteossa että salkunhoitopäätösten täytäntöönpanossa.

Salkunhoitopäätökset on tehtävä perustellun päätöksentekoprosessin pohjalta, johon sisältyy markkina-analyysi, SWOT-analyysi, kestävyysriskit ja -näkökohdat sekä due diligence -tarkastuksen tulokset. Sijoitusten on oltava sijoitusstrategian ja rahaston sääntöjen mukaisia. Politiikassa tarkastellaan myös hallintoa eturistiriitatilanteissa.  

Ohje rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisista toimenpiteistä

Ohje perustuu muun muassa Ruotsin rahanpesua ja terrorismin rahoitusta koskeviin lakeihin ja asetuksiin. Ohjeen tarkoituksena on varmistaa, että yrityksellä on aina toimivat ja tehokkaat menettelyt, joilla estetään liiketoiminnan käyttäminen rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen. Yrityksen on laadittava ohjeistus ja otettava käyttöön rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaiset menettelyt, jotka perustuvat yrityksen toimintaan.

Ohjeet eturistiriitojen hallintaa varten

Eturistiriitoja voi syntyä, ja ne ovat luonnollinen osa monia liiketoimintoja. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajana olisi toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet eturistiriitojen välttämiseksi. Tämän ohjeen tarkoituksena on luoda menettelyt sen varmistamiseksi, että yhtiö täyttää vaatimukset, jotka koskevat liiketoiminnassa mahdollisesti ilmenevien eturistiriitojen tunnistamista, hallintaa ja raportointia.

Yhtiön työntekijöiden palkitsemiseen liittyvät eturistiriidat dokumentoidaan ja niitä hallitaan vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan palkka- ja palkkiopolitiikassa.  

Ohje sääntelyn noudattamista varten

Tässä ohjeessa selvitetään hallituksen vastuuta asianmukaisten toimintatapojen ja menettelyjen käyttöönotosta, soveltamisesta ja ylläpidosta, jotta voidaan havaita riskit, joiden vuoksi yhtiö ei pysty täyttämään lakien ja asetusten mukaisia velvoitteitaan. Yhtiön hallitus on viime kädessä vastuussa siitä, että yhtiön toiminnassa noudatetaan sovellettavia sääntöjä, mukaan lukien lakeja ja asetuksia sekä viranomaismääräyksiä, yleisiä neuvoja, sisäisiä politiikkoja, ohjeita ja vastaavia toimialan ja markkinoiden käytäntöjä.

Yhtiön toimitusjohtaja vastaa päivittäisestä toiminnasta ja siitä, että yhtiössä vahvistetut sisäiset säännöt pannaan täytäntöön ja niitä sovelletaan liiketoiminnassa. Hallitus on nimittänyt johdon tueksi näissä asioissa compliance officerin, joka toimii liiketoiminnasta riippumattomasti tämän ohjeen mukaisesti.

Palkka- ja palkkiopolitiikka

Yhtiön palkka- ja palkkiopolitiikka on sopusoinnussa moitteettoman ja tehokkaan riskienhallinnan kanssa ja edistää sitä sekä ehkäisee riskinottoa, joka on ristiriidassa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen riskiprofiilin, rahaston sääntöjen, yhtiöjärjestyksen tai vastaavien säännösten kanssa. Yhtiö noudattaa myös Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) julkaisemia hyvän palkka- ja palkkiopolitiikan ohjeita sekä muita Ruotsissa sovellettavia työlainsäädäntöjä ja -määräyksiä.

Yhtiön on analysoitava vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan palkka- ja palkkiopolitiikkaan ja palkitsemisjärjestelmään liittyvät riskit, mukaan lukien kestävään kehitykseen liittyvät riskit. Yhtiön on analyysin perusteella yksilöitävä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan erityisesti säännelty henkilöstö.

Käytännesäännöt

Slatless Käytännesäännöt kuvaa toimintatapaamme ja ohjaa meitä liikesuhteissa. Se perustuu YK:n Global Compact -aloitteen kymmeneen periaatteeseen, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja korruption torjuntaa. Käytännesäännöt kattaa kaikki yrityksen työntekijät, myös konsultit.

Käytännesäännöt

Toimittajien käytännesäännöt

Yrityksen tavarantoimittajat ovat tärkeä osa kestävään kehitykseen liittyvää toimintaamme ja sen vaikutusta. Toimittajien käytännesäännöt tarkoituksena on selventää yrityksen toimittajia koskevia vaatimuksia ja ohjeita, ja se kattaa kaikki yrityksen toimittajat, myös alihankkijat ja yhteistyökumppanit. Säännöstö perustuu YK:n Global Compact -aloitteen kymmeneen periaatteeseen. Koodien vakavia rikkomisia pidetään aina olennaisena sopimusrikkomuksena.  

Toimittajien käytännesäännöt täydennetään yrityksen käyttämiä urakoitsijoita koskevalla huolellisuusarvioinnilla (Q&A).  

Toimittajien käytännesäännöt

Kestävän kehityksen politiikka

Plain Islandilla Kestävän kehityksen politiikka selkiyttää suuntaviivoja siitä, miten yrityksen kestävän kehityksen työtä tulisi tehdä. Se kattaa kaikki työntekijät ja kaikki yrityksen toiminnan osa-alueet. Kestävyystyötä on tehtävä päivittäisessä työssä ja sen on edistettävä sekä yrityksen että yhteiskunnan kestävää kehitystä.  

Kestävän kehityksen politiikka
Modaalinen laukaisin