Rendering av ett flerbostadshus från Rodalen.

Väsentlighetsanalys

Våra intressentgrupper
 • Investerare
 • Finansiärer
 • Rådgivare
 • Ägare
 • Hyresgäster
 • Leverantörer
 • Styrelse
 • Medarbetare
 • Ledning
 • Kommuner
 • Samarbetspartner

Slättös strategi för hållbar utveckling

Slättö har genomfört en övergripande genomlysning av verksamheten i syfte att identifiera de mest väsentliga områdena för vårt hållbarhetsarbete. I denna väsentlighetsanalys ingick en utredning av omvärldsfaktorer, interna genomgångar av alla affärsområden samt en dialog med alla våra intressentgrupper.

Utifrån väsentlighetsanalysen och de prioriterade hållbarhetsfrågorna har Slättö definierat tre huvudområden som utgör grunden för att framtidssäkra vår verksamhet. Vår agenda skapar en helhet av det ansvar vi har samt vårt arbete framåt.


Miljö & Klimat

Vi står alla inför en enorm utmaning att begränsa den globala uppvärmningen. Medvetenheten kring klimatfrågan och viljan att förändra ökar ständigt – ansvarskänslan och förståelsen likaså. Bygg- och fastighetssektorn står för en stor del av världens utsläpp, vilket medför att Slättö bär ett stort ansvar.

Vi vill bidra till stadsutvecklingen genom hållbar utveckling av fastigheter som tillgodoser dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina. Slättö ska aktivt arbeta med omställningen och eftersträva en klimatneutral verksamhet. Alla investeringar bedöms utifrån klimat- och miljömässiga aspekter i syfte att identifiera och främja material, konstruktioner och installationer med lägre påverkan.


Socialt ansvar

Vår samlade kompetens skapar vår framgång. För oss är det viktigt att vår arbetsplats präglas av en inkluderande och utvecklande kultur där olikheter beaktas och främjas. Vi ska aldrig kompromissa med transparensen och den höga affärsetiken som vår verksamhet bygger på, och det arbete vi utför ska göra oss stolta. Vi är helt övertygande om att välmående och prestation går hand i hand, varför vi genom exempelvis långtgående friskvårdsprogram vill främja våra medarbetares privata och arbetsmässiga hälsa.


Samverkan

 I vårt arbete samverkar vi med många olika aktörer, allt från daglig kontakt med våra hyresgäster till entreprenadleverantörer och finansiärer. Våra leverantörer och samarbetspartners utgör en betydande roll i vårt hållbarhetsarbete. Tillsammans skapar vi förutsättningarna för en hållbar värdekedja genom att känna ansvar utanför den direkta verksamheten. Vi vet att vi har stor möjlighet att påverka genom nära samarbeten och tydlig kravställning.

Till Vår agenda kopplas delområden med målsättningar för att tydligt kunna följa upp arbetet, vidta förbättringsåtgärder i ett tidigt skede samt kartlägga möjligheter och utmaningar. Målsättningarna har kopplats till ett urval av FN:s globala mål. 

Miljö & Klimat
- Hur påverkar vi?
Koldioxidutsläpp
Cirkularitet
Energieffektivisering
Socialt ansvar
- Hur fungerar vi?
Trygg och inkluderande arbetsplats
Kompetensutveckling
Jämställdhet och mångfald
Samverkan
- Hur samverkar vi med vår omvärld?
Affärsetik och transparens
Hållbar leverantörskedja
Hållbar stadsutveckling
Slättös hållbarhetsarbete är och ska vara integrerat i det dagliga arbetet som sker inom samtliga affärsområden. För att säkerställa detta fastställs ramverk och riktlinjer som antas och revideras av bolagets styrelse årligen. Våra investeringar ska bygga på välgrundade beslut genom att hållbarhetskriterier och väsentliga hållbarhetsrisker vägs in i syfte att säkerställa långsiktig värdeutveckling.

Här skapas framtiden!

Slättö är en del av omvandlingen av Norrtälje Hamn från ett gammalt industriområde till en marin mötesplats där hållbarhet står i fokus. Under den inledande delen av 2021 påbörjades projektet Rödalen. Projektets övergripande målsättning och syfte är att uppnå minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan under byggnation såväl som under byggnadens hela livscykel.

I projektet har miljö- och klimatpåverkan beaktats vid val av material och konstruktion i syfte att minska avtrycket. Våra val ska främja långsiktighet, öka andelen användning av lokala resurser samt möjliggöra för slutna kretslopp. Fastigheten utformas i enlighet med Miljöbyggnad Silver som utöver miljömässiga krav beaktar sociala aspekter i form av ljudnivå, inomhusklimat under sommar- och vinterhalvåret samt dagsljus. Förnyelsebar energi kommer lokalt att produceras genom att solceller monteras på tak. Den energi som där skapas kommer kunna nyttjas för att ladda elfordon eller delvis förse fastigheten med hushållsel.

För hyresgästerna erbjuds odlingsmöjlighet på både gård och tak. Mer ekologiskt och närodlat än så blir det inte. Man har även beaktat hyresgästernas möjlighet att bidra positivt till hållbara transporter genom elfordonspooler. Tidtabell för kollektivtrafik kommer visas i realtid på digitala skärmar, allt för att göra kvarteret långsiktigt hållbart.

Bostäderna som uppförs i Norrtälje Hamn kommer bland annat innebära:

 • Minskad klimatpåverkan genom förnyelsebara material och minskade transporter i jämförelse med traditionell byggnation.
 • Lokalt producerad solenergi som förser laddbara fordon med energi.
 • Mobilitetslösningar som möjliggör hållbara transporter för hyresgäster.
 • Odlingsmöjligheter för hyresgäster.
Modal Trigger