Integritet

Integritet

Din integritet är viktig för oss

Slättö Förvaltning AB, org.nr 556920–6724, (”Slättö”) respekterar din integritet och det är viktigt för oss att du har kontroll över dina personuppgifter!

När du eller ditt företag anmäler intresse för någon av våra bostäder eller lokaler, blir kund hos oss, investerar i någon av våra fonder eller projekt, ingår annat avtal eller annars besöker något av våra kommunikationsmedier kan vi eller andra bolag på vårt uppdrag, komma att behandla dina personuppgifter. Vi, Slättö, är då personuppgiftsansvariga för behandlingen.

I vår integritetspolicy berättar vi mer om vilka personuppgifter vi samlar in, i vilket syfte och för vilka ändamål de samlas in, rättslig grund för vår behandling, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina personuppgifter samt hur du kan kontakta oss.

All vår behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning, bland annat Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR).

Enligt GDPR har du vissa rättigheter. Du har rätt till information, registerutdrag, rättelse, radering och begränsning av behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt att få dina personuppgifter överförda till annat företag och att göra invändningar mot vår behandling.

Du har även rätt att lämna klagomål till Datainspektionen för det fall du anser att vi behandlar dina personuppgifter felaktigt.

Om du har frågor kring vår behandling av dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via e-post på uthyrning@slatto.se.  

Namnlöst-1

Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter om dig när du eller ett företag du företräder söker bostad eller lokal, därefter blir kund hos oss och även en tid efter att din eller företagets tid som kund hos oss har upphört. Vi behandlar även dina personuppgifter när du eller ett företag du företräder investerar i någon av våra fonder och projekt eller ingår annat avtal med oss. Vi behandlar också dina personuppgifter när du besöker eller kontaktar oss via något av våra kommunikationsmedier.

Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare i denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) för att få veta mer om vår personuppgiftsbehandling.

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress och kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.  


När du anmäler intresse för en bostad eller lokal hos oss

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter, såsom namn, kontaktuppgifter och preferenser för att behandla din eller företagets ansökan/intresseanmälan som vi får från direkt från dig eller företaget på vår hemsida, genom din eller företagets intresseanmälan på Bostadsförmedlingars hemsidor eller via Komfast. Behandlingen är nödvändig för att tillvarata vårt berättigade intresse av att kunna administrera din eller företagets ansökan/intresseanmälan. Den lagliga grunden för sådan behandling är en intresseavvägning.

Uppgifterna ligger kvar så länge du eller företaget önskar finnas i vårt register eller fram till dess du eller företaget fått bostad eller lokal. Om du eller företaget inte önskar vara kvar i vårt register kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter. Notera att din eller företagets ansökan/intresseanmälan i sådant fall inte kommer finnas kvar och du eller företaget inte kommer att erbjudas bostad eller lokal.


När du erbjuds en bostad eller lokal hos oss

När du eller företaget du företräder blir erbjuden en bostad eller lokal hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Om du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du eller företaget du företräder lämnar till oss. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna. Om du erbjuds ett särskilt boende eller gruppboende kommer vi att hämta in beslut från socialnämnden. Om du erbjuds en studentbostad kommer vi att behandla antagningsbesked och kårmedlemskap eller andra intyg som styrker att du kommer att studera under hyrestiden. Om du företräder ett företag behöver vi ditt namn och dina kontaktuppgifter.

Den lagliga grunden för behandlingen är ingående av hyresavtal med dig. Vi har ingen möjlighet att erbjuda dig en bostad om du inte lämnar personuppgifter nödvändiga för ingående av hyresavtal. Om du företräder ett företag är den lagliga grunden en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillvarata vårt berättigade intresse av att kunna erbjuda företaget du företräder en bostad eller lokal och ingå hyresavtal med företaget.

Vi sparar dina uppgifter så länge de är nödvändiga för ingående av hyresavtal. Kreditupplysning, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst sparar vi inte. Om du eller företaget du företräder blir nekad en bostad eller lokal hos oss på grund av att vi inte kan godta dig eller företaget som kund kommer vi dock att bevara dina personuppgifter i tre månader efter avslagsbeslutet.  


Under hyresförhållandet

När du eller företaget du företräder blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Den lagliga grunden för vår behandling är fullgörande av hyresavtal med dig. Om du inte lämnar dina personuppgifter har vi ingen möjlighet att fullgöra våra förpliktelser enligt hyresavtal med dig. Om du företräder ett företag är den lagliga grunden en intresseavvägning. Sådan behandling är nödvändig för att tillvarata vårt berättigade intresse att fullgöra hyresavtalet med företaget du företräder.

Under hyresförhållandet behandlar vi dina personuppgifter, såsom namn, adress, kontaktuppgifter och hyresavtal när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina eller företagets betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du eller företaget behöver. Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du bor i en studentbostad kommer vi till exempel att kontrollera att du studerar. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana uppgifter.

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig eller företaget du företräder. Den lagliga grunden för vår behandling är fullgörande av avtal. Om du företräder ett företag är den lagliga grunden en intresseavvägning. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för att marknadsföra oss och våra tjänster. Dina personuppgifter kan också komma att behandlas för att andra företag ska kunna marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet med oss. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag. Denna behandling är nödvändig för vårt, och tredje parters, berättigade intressen av att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och, för Slättö, att behålla en god kundkontakt med dig eller företaget du företräder.

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta inom ramen för ditt eller företagets hyresförhållande eller så länge nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år efter åtagandets eller beslutet har upphört att gälla.  


När hyresförhållandet är slut

Vi kommer att gallra och rensa dina personuppgifter när du eller företaget du företräder flyttat från bostaden eller lokalen, men vissa uppgifter måste vi enligt lag spara i minst två år från avflyttning som till exempel hyresavtalet, beslut från socialnämnd och studieintyg. Den lagliga grunden för sådan behandling är de rättsliga förpliktelser som åvilar oss. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.


När du investerar i någon av våra fonder och projekt eller ingår annat avtal med oss

Om du eller företaget du företräder investerar i någon av våra fonder och/eller projekt eller ingår annat avtal (exempelvis leverantörs- eller samarbetsavtal) behandlar vi dina personuppgifter för att ingå och fullgöra avtalsförhållandet med dig eller företaget du företräder.

Personuppgifter som behandlas kan vara namn, kontaktuppgifter, befattning. Om du investerar eller företräder en investerare kan vi även behandla personnummer, vistelseort, nationalitet, id-uppgifter, bank- och kontouppgifter, verklig huvudman, uppgift om politisk utsatt ställning och annan nödvändig information. Vi samlar in personuppgifterna från dig eller företaget du företräder. Vi kan också få personuppgifter från tredje parter, såsom myndigheter eller allmänt tillgängliga källor.

Vi behandlar dina personuppgifter för ingående och fullgörande av avtal. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss kommer vi inte kunna ingå eller fullgöra ett avtal med dig. Om du företräder ett företag är den lagliga grunden en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillvarata vårt och företagets berättigade intressen av att kunna ingå och fullgöra avtalet. Behandlingen är även nödvändig för de rättsliga förpliktelser som åvilar oss enligt tillämpliga lagar för penningtvätt, beskattning och bokföring.

Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är nödvändiga för ovanstående avtalsförhållande. För att uppfylla våra rättsliga förpliktelser som åvilar oss enligt tillämpliga lagar för penningtvätt, beskattning och bokföring måste personuppgifter i vissa fall sparas upp till tio år efter att avtalsförhållandet har upphört.  


Hemsida och sociala medier

Om du besöker och kommunicerar med oss på vår hemsida eller våra sociala medier behandlar vi dina uppgifter för att svara på dina frågor som du ställer. Kommunikationen sker direkt på hemsidan eller i den sociala medieplattformen, varpå vi kan behandla ditt användarnamn, fullständiga namn, IP-adress och kontaktuppgifter. Om vi kommer överens kan vi sköta kommunikationen via e-post, varpå vi även kommer att behandla den uppgiften. Den lagliga grunden för behandlingen är en intresseavvägning. Denna behandling är nödvändig för att tillvarata vårt berättigade intresse av att kommunicera med dig. För detta ändamål lämnar vi inte ut dina uppgifter till någon annan men leverantören av hemsidan eller den sociala plattformen har tillgång till uppgifterna. Vi behandlar enbart personuppgifterna och kommentarerna så länge de är aktuella och har interna rutiner för att radera sådant som inte längre är relevant.


Vem personuppgifterna delas med

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet, ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system.

Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut.

Om hela eller delar av vår verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan vi också komma att lämna ut dina personuppgifter till rådgivare och eventuella köpare.

Om uppgifterna överförs till ett land utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, EES, säkerställer vi att sådan överföring är laglig och upprätthåller skyddet för dina personuppgifter.  


Dina rättigheter

Du har rätt att under vissa förutsättningar få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig och registerutdrag över dina personuppgifter. Du har också rätt att under vissa förutsättningar få felaktiga uppgifter rättade, kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta och att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet).

Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information om hur du går tillväga se här.


Kontakta oss

Om du har frågor kring vår behandling av dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på:

Slättö Förvaltning AB
Adress: Box 7034, 103 86 Stockholm
Telefon: 0771-650 200

Ändringar av integritetspolicy

Slättö kan från tid till annan göra ändringar i Integritetspolicyn.

Den senaste versionen av Integritetspolicy finns alltid tillgänglig här.
Modal Trigger