Renderingsbild utifrån på ett flerbostadshus.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Hållbarhetsrisker

Hållbarhetsrisker hanteras i bolagets årliga riskhanteringsprocess som syftar till att identifiera väsentliga risker i hela verksamheten och värdekedjan, säkerställa styrning samt vidta åtgärder för hantering av exponeringen för riskerna. Bolagets instruktion för riskhantering är det interna styrdokument som reglerar riskhanteringen. De hållbarhetsrisker som identifieras som väsentliga för bolaget hanteras vidare i processen för framtagande av underlag vid investeringsbeslut.

Slättö har fattat beslut om att investeringar i fastighetstillgångar avsedda för verksamhet som inte är i linje med bolagets hållbarhetsambitioner och som därigenom utgör en väsentlig risk för investeringen, ska exkluderas. Enligt beslutet görs investeringar inte i fastighetstillgångar som är avsedda för utvinning, lagring, transport eller försäljning av fossila bränslen.

Detsamma gäller fastighetstillgångar som är avsedda för verksamhet inom produktion, lagring, försäljning eller transport av alkohol, tobak och illegala droger, vapen och krigsmaterial, kommersiell spelverksamhet, verksamhet som bryter mot internationella normer och konventioner eller verksamhet som kraftigt negativt påverkar miljö och klimat genom att inte beakta gällande lagstiftning. Undantag kan godtas av Slättös ledning i samband med att en åtgärdsplan om förändrad avsedd verksamhet i fastighetstillgången antas, vilket innebär att undantag kan gälla under en övergångsperiod under förutsättning att omställningsplan finns.

Slättös identifierade hållbarhetsrisker rör regelefterlevnad, klimatförändring, avsaknad av miljöcertifierade fastigheter, arbetsmiljö och säkerhet, leverantörskedja, bristande livscykelanalyser, finansiering samt föroreningar. Bedömning sker vid varje investeringsbeslut och åtgärder vidtas vid identifierade väsentliga hållbarhetsrisker. Därmed säkerställs Slättö att riskexponeringen hålls inom givna ramar för bolaget och av bolaget förvaltade fonder.  


Ersättningspolicy

Vid bedömning av rörlig ersättning ska det säkerställas att rörlig ersättning inte bygger på agerande som innebär överdriven riskexponering.


Negativa konsekvenser för hållbar utveckling

Slättö Förvaltning AB, LEI-nr 894500GBUVMFIJU64210, samt bolagets förvaltade fonder och därvid förvaltade dotterbolag, beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling vid investeringsbeslut. Implementering av beaktandet, i enlighet med beskrivning av huvudsakliga negativa konsekvenser nedan, sker från den 10 mars 2021, full redogörelse av resultatet av beaktandet kommer att ske i rapporteringen för verksamhetsåret 2022. ​

Fondernas tillgångar finns i bolag som ägs direkt eller indirekt av fonderna. Dessa bolag kommer innefattas i redovisningen och kommer inte anges särskilt. ​

Vid investeringsbeslut beaktas huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Indikatorer från den tekniska standarden framtagen av ESMA avseende investeringar i fastighetstillgångar inkluderas vid investeringsbeslut. Bolagets väsentlighetsanalys av hållbarhetsområdet ligger till grund för identifiering och prioritering. Vid investeringsbeslut beaktas i) ändamål avsett för fastighetstillgången, ii) energiprestanda samt energikälla, iii) utsläpp av växthusgaser, iv) avfallshantering under driftskedet av fastighetstillgången, v) klimatberäkning av projekt vid nyproduktion och större renoveringar, vi) beaktandet av biologisk mångfald och ekosystem samt vii) markföroreningar.

Årlig utvärdering av hållbarhetsaspekterna vid investeringsbeslut kommer ske i syfte att säkerställa korrekt identifiering och prioritering av hantering och åtgärder samt processer och arbetsrutiner.

Slättös investeringskommitté fattar beslut om investeringar i de fonder förvaltade av bolaget. Investeringskommittén är utsedd av bolagets styrelse. I Slättös Policy för investeringskommitté klargörs på vilken grund investeringsbeslut ska fattas. Redogörelse för extern teknisk- och/eller miljömässig due diligence i förekommande fall samt hur och på vilket sätt ESG-kriterierna beaktats, ska inkluderas i underlaget. ESG-kriterierna inkluderar i) antagna hållbarhetsmål som grundar sig i den väsentlighetsanalys som genomförts, ii) väsentliga hållbarhetsrisker, iii) typ av investering som ska exkluderas då den inte är i linje med bolagets hållbarhetsstrategi iv) samt hållbarhetskriterier som dels bygger på den hittills föreslagna tekniska standard, dels på indikatorer som Slättö identifierat som prioriterade genom väsentlighetsanalys.

Vid identifiering av huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling vidtas åtgärder för att minimera riskerna och därmed de negativa konsekvenserna för hållbar utveckling.   


Främjande av miljömässiga och sociala egenskaper

Slättö Core Plus och Slättö Value Add I främjar miljömässiga och sociala egenskaper genom att hållbarhetsaspekter, miljömässiga såsom sociala egenskaper, beaktas vid investeringsbeslut. Detta genom att i) beakta och vidta åtgärder för effektiviserad energiprestanda samt främjad användning av förnyelsebar energi, ii) minskade utsläpp för fastighetstillgången (även vid projekt och nyproduktion), iii) eftersträva och därmed öka andelen fastighetstillgångar som miljöcertifieras samt iv) säkerställa säkra och inkluderande arbetsplatser, även i utvecklingsprojekt där Slättö är beställare.

Investeringar i fastighetstillgångar avsedda för verksamhet som står i strid med bolagets hållbarhetsarbete och riskhantering exkluderas.

Detta sker och säkerställs genom i) interna styrdokument som kravställer hur och vad som ska beaktas och inkluderas vid investeringsbeslut, ii) krav på datainsamling för mätning och uppföljning i syfte att över tid uppnå bättre hållbarhetsprestanda samt iii) genom externa krav främst på entreprenadleverantör då bolaget anser att fonden har ett stort ansvar som beställare. Vid upphandling och inköp premieras hög hållbarhetsprestanda. Fonden ska säkerställa att lagar och förordningar efterlevs internt såväl som externt genom tydliggörande av krav och interna styrdokument.

Modal Trigger