Bild utifrån en fasad byggd med hållbarhet i åtanke.

Hållbarhet på Slättö

Slättö ska bidra positivt till samhällsutvecklingen genom att utveckla, förädla och förvalta hållbara fastigheter med begränsad påverkan på klimatet och jordens ekosystem. Vi skapar trygga och hälsosamma miljöer som motiverar hyresgästerna att själva bidra till en mer hållbar värld.

Att bedriva ett integrerat hållbarhetsarbete ställer höga krav. Från idéstadie, genom beslutsprocess, mot färdigställande av projekt, under förvaltning och vidare mot eventuell avyttring - Hållbarhetsaspekterna beaktas genom hela vår värdekedja. Genom våra fonder skapar vi samhällen och platser för framtiden.

Slättös hållbarhetsrapport

Hållbarhetstrender kommer att omforma framtiden för fastighetsbranschen. Dessa trender skapar nya risker och möjligheter. Förmågan att förutse och leda dessa förändringar och samtidigt generera avkastning kommer att bli avgörande för Slättös fortsatta framgång som investerare och fondförvaltare. I vår senaste hållbarhetsrapport kan du ta del av våra åtaganden och handlingar.

Byggnader har idag ett stort koldioxidavtryck och står för 37 % av de globala energirelaterade koldioxidutstläppen. Branschen måste snabbt minska sitt fotavtryck för att anpassa sig och uppnå ländernas nettonollmål. Att spara energi och byta till förnybara källor i byggnader har varit mycket omdiskuterat och i framtiden kommer allt att bli tydligare, drivet av reglering, det geopolitiska sammanhanget och energipriserna.

Gällande den sociala aspekten kommer bostadsbehovet i snabbväxande urbana områden fortsatt att växa och det nya bostadsbeståndet måste vara prismässigt överkomligt och bidra till social jämställdhet och integration.

Sett till styrning från myndigheter ökar efterfrågan på transparens och ansvar. EU:s nya lagstiftning för hållbar finans vill göra det enklare för investerare att jämföra och belöna fondförvaltare som är ledande i hållbarhetsarbetet.

Slättö kommer investera med hänsyn till dessa trender när vi skannar efter nya investeringsmöjligheter och förvaltar vår portfölj. Vår företagskultur - baserad på värderingarna Engagemang, Entreprenörskap, Ansvar och Transparens – leder oss när vi testar nya innovationer och vågar förändra vårt sätt att göra affärer.

Slättö har förbundit sig till nya hållbarhetsmål för oss som fondförvaltare och vår portfölj. Vi fokuserar nu på att förbättra energiprestandan i äldre byggnader och investerar i byggande av nya fastigheter med miljöcertifiering och EU:s gröna taxonomikriterier i åtanke. Vi har dessutom gjort framgångar i att mäta våra koldioxidutsläpp genom hela värdekedjan och samarbetar med samhällsorganisationer som ett led oss att bidra till ett tryggt, säkert och rättvist bostadsbyggnade.

Läs mer om våra åtaganden, handlingar och samarbeten i vår hållbarhetsrapport. Kontakta oss gärna om du har frågor eller åsikter, vi har en intressant resa framför oss och vill gärna höra från dig. 

Bild på logotyp för Un Global Compact.

Vi stödjer UN Global Compact

Slättö Förvaltning AB har signerat UN Global Compact. För oss är det en självklarhet att verka för de tio principerna gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption genom ansvarsfullt företagande. Under 2021 genomförde vi vår första Communication on progress. 

Slättös Uppförandekod samt Uppförandekod för leverantörer bygger på UN Global Compacts tio principer.

Un pri

Slättö Förvaltning AB är anslutna till UN PRI och vi har därmed förbundit oss att integrera deras sex principer gällande ansvarsfulla investeringar samt att årligen rapportera resultatet av arbetet.
  1. Slättö ska beakta miljömässiga, sociala samt ägarstyrningsaspekter i investeringsanalyser och beslutsprocesser.
  2. Slättö ska vara en aktiv ägare och inkludera ESG-faktorer i ägarpolicy och processer.
  3. Slättö ska eftersträva att ge öppen och tillräcklig rapportering om ESG-frågor.
  4. Slättö ska verka för att PRI accepteras och implementeras av andra investerare och aktörer.
  5. Slättö ska samarbeta med andra aktörer för att implementering av PRI effektiviseras.
  6. Slättö ska årligen rapportera och redovisa hur arbetet med ansvarsfrågorna implementeras.
Modal Trigger