Kuva julkisivusta, joka on rakennettu kestävyyttä ajatellen.

Kestävä kehitys Slättössä

Slättö vaikuttaa myönteisesti yhteiskunnalliseen kehitykseen kehittämällä, jalostamalla ja hallinnoimalla kestäviä kiinteistöjä, joiden vaikutus ilmastoon ja maapallon ekosysteemiin on vähäinen. Luomme turvallisia ja terveellisiä ympäristöjä, jotka motivoivat vuokralaisia osallistumaan kestävämpään maailmaan.

Integroidun kestävän kehityksen työn tekeminen asettaa suuria vaatimuksia. Kestävyysnäkökohdat otetaan huomioon koko arvoketjussamme aina ideavaiheesta päätöksentekoprosessin kautta hankkeiden loppuunsaattamiseen, hallinnoinnin aikana ja mahdolliseen myyntiin asti. Rahastojemme avulla luomme yhteisöjä ja paikkoja tulevaisuutta varten.

Slättön kestävän kehityksen raportti

Kestävän kehityksen suuntaukset muokkaavat kiinteistöalan tulevaisuutta. Nämä suuntaukset luovat uusia riskejä ja mahdollisuuksia. Kyky ennakoida ja johtaa näitä muutoksia ja tuottaa samalla tuottoa on ratkaisevan tärkeää Slättön menestykselle sijoittajana ja rahastonhoitajana. Uusimmasta kestävän kehityksen raportistamme voit lukea sitoumuksistamme ja toimistamme.

Rakennusten hiilijalanjälki on nykyään suuri, sillä niiden osuus maailman energiaan liittyvistä hiilidioksidipäästöistä on 37 %. Alan on pienennettävä jalanjälkeään nopeasti, jotta se voi sopeutua ja saavuttaa maiden nollapäästötavoitteet. Energiansäästöstä ja uusiutuviin energialähteisiin siirtymisestä rakennuksissa on keskusteltu paljon, ja tulevaisuudessa kaikki tämä tulee selkeytymään sääntelyn, geopoliittisen tilanteen ja energian hintojen vaikutuksesta.

Sosiaalisella puolella nopeasti kasvavien kaupunkialueiden asuntotarpeet kasvavat edelleen, ja uuden asuntokannan on oltava kohtuuhintaista ja edistettävä sosiaalista tasa-arvoa ja osallisuutta.

Viranomaisten hallintotavan osalta avoimuutta ja vastuullisuutta vaaditaan yhä enemmän. EU:n uudella kestävää rahoitusta koskevalla lainsäädännöllä pyritään helpottamaan sijoittajien mahdollisuuksia vertailla ja palkita kestävän kehityksen johtavia rahastonhoitajia.

Slättö investoi nämä trendit mielessä, kun etsimme uusia sijoitusmahdollisuuksia ja hoidamme salkkuamme. Yrityskulttuurimme, joka perustuu sitoutumisen, yrittäjyyden, vastuullisuuden ja läpinäkyvyyden arvoihin, ohjaa meitä testatessamme uusia innovaatioita ja uskaltaessamme muuttaa liiketoimintatapojamme.

Slättö on sitoutunut uusiin kestävyystavoitteisiin, jotka koskevat meitä rahastonhoitajana ja salkkuamme. Keskitymme nyt vanhojen rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen ja investoimme uusien kiinteistöjen rakentamiseen ympäristösertifioinnin ja EU:n vihreän verotuksen kriteerit huomioiden. Olemme myös edistyneet hiilidioksidipäästöjen mittaamisessa koko arvoketjussa ja teemme yhteistyötä yhteisöjärjestöjen kanssa edistääkseen turvallista, turvallista ja oikeudenmukaista asumista.

Lue lisää sitoumuksistamme, toimistamme ja kumppanuuksistamme kestävän kehityksen raportistamme. Ota meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää tai kommentteja, sillä meillä on edessämme mielenkiintoinen matka, ja haluaisimme kuulla sinusta. 

Kuva YK:n Global Compact -logosta.

Tuemme YK:n Global Compact -aloitetta

Slättö Förvaltning AB on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen. Meille on itsestäänselvyys toimia ihmisoikeuksien, työolojen, ympäristön ja korruption torjunnan kymmenen periaatteen puolesta vastuullisen liiketoiminnan kautta. Vuonna 2021 toteutimme ensimmäisen tiedonannon edistymisestä. 

Slatless Käytännesäännöt ja Toimittajien käytännesäännöt perustuu YK:n Global Compact -aloitteen kymmeneen periaatteeseen.

A pri

Slättö Förvaltning AB on UN PRI:n jäsen, ja olemme näin ollen sitoutuneet noudattamaan UN PRI:n kuutta vastuullista sijoittamista koskevaa periaatetta ja raportoimaan työn tuloksista vuosittain.
  1. Slättö ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään liittyvät näkökohdat sijoitusanalyyseissä ja päätöksentekoprosesseissa.
  2. Slättö on aktiivinen omistaja ja sisällyttää ESG-tekijät omistajapolitiikkaansa ja -prosesseihinsa.
  3. Slättö pyrkii tarjoamaan läpinäkyvää ja riittävää raportointia ESG-asioista.
  4. Slättö pyrkii varmistamaan, että muut sijoittajat ja sidosryhmät hyväksyvät PRI:n ja ottavat sen käyttöön.
  5. Slättö tekee yhteistyötä muiden sidosryhmien kanssa PRI:n täytäntöönpanon tehostamiseksi.
  6. Slättön on raportoitava vuosittain vastuullisuuskysymyksiä koskevan työn toteuttamisesta ja annettava siitä selvitys.
Modaalinen laukaisin