Rodalenin renderöinti kerrostalosta.

Olennaisuusanalyysi

Sidosryhmät
 • Sijoittajat
 • Rahoittajat
 • Neuvonantajat
 • Omistajat
 • Vuokralaiset
 • Toimittajat
 • Hallitus
 • Työntekijät
 • Hallinto
 • Kunnat
 • Yhteistyökumppanit

Slättön kestävän kehityksen strategia

Slättö on käynyt läpi liiketoimintansa kattavan tarkastelun, jonka tarkoituksena on ollut tunnistaa kestävän kehityksen kannalta tärkeimmät osa-alueet. Tähän olennaisuusanalyysiin sisältyi ulkoisten tekijöiden tutkiminen, kaikkien liiketoiminta-alueiden sisäinen tarkastelu ja vuoropuhelu kaikkien sidosryhmiemme kanssa.

Olennaisuusanalyysin ja priorisoitujen kestävyyskysymysten perusteella Slättö on määritellyt kolme pääaluetta, jotka muodostavat perustan liiketoimintamme tulevaisuudensuuntaamiselle. Toimintaohjelmamme luo yleiskuvan vastuistamme ja tulevasta työstämme.


Ympäristö ja ilmasto

Ilmaston lämpenemisen rajoittaminen on valtava haaste meille kaikille. Tietoisuus ilmastokysymyksestä ja halu muutokseen lisääntyy jatkuvasti - samoin kuin vastuuntunto ja ymmärrys. Rakennus- ja kiinteistöalan osuus maailman päästöistä on suuri, mikä tarkoittaa, että Slättöllä on suuri vastuu.

Haluamme edistää kaupunkikehitystä kehittämällä kestävästi kiinteistöjä, jotka vastaavat nykypäivän tarpeita vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia vastata omiin tarpeisiinsa. Slättö toimii aktiivisesti siirtymävaiheessa ja pyrkii ilmastoneutraaliin toimintaan. Kaikki investoinnit arvioidaan ilmasto- ja ympäristönäkökohtien perusteella, jotta voidaan tunnistaa ja edistää materiaaleja, rakenteita ja laitteistoja, joiden vaikutukset ovat vähäisemmät.


Sosiaalinen vastuu

Menestyksemme perustuu kollektiiviseen asiantuntemukseemme. Meille on tärkeää, että työpaikallamme vallitsee osallistava ja kannustava kulttuuri, jossa erilaisuus otetaan huomioon ja sitä edistetään. Emme koskaan tingi liiketoimintamme perustana olevasta avoimuudesta ja korkeasta liiketoimintaetiikasta, ja työstämme saamme olla ylpeitä. Olemme täysin vakuuttuneita siitä, että hyvinvointi ja suorituskyky kulkevat käsi kädessä, minkä vuoksi haluamme edistää työntekijöidemme henkilökohtaista ja ammatillista terveyttä esimerkiksi kauaskantoisten hyvinvointiohjelmien avulla.


Yhteistyö

 Työssämme olemme vuorovaikutuksessa monien eri toimijoiden kanssa, aina päivittäisestä yhteydenpidosta vuokralaisiin, urakoitsijoihin ja rahoittajiin. Toimittajillamme ja yhteistyökumppaneillamme on merkittävä rooli kestävyystyössämme. Yhdessä luomme edellytyksiä kestävälle arvoketjulle ottamalla vastuuta suoran toimintamme ulkopuolella. Tiedämme, että meillä on suuri mahdollisuus vaikuttaa tiiviillä yhteistyöllä ja selkeillä vaatimuksilla.

Till Esityslistamme osa-alueet on kytketty tavoitteisiin, jotta työtä voidaan seurata selkeästi, ryhtyä parannustoimiin varhaisessa vaiheessa ja tunnistaa mahdollisuudet ja haasteet. Tavoitteet on yhdistetty tiettyihin YK:n maailmanlaajuisiin tavoitteisiin. 

Ympäristö ja ilmasto
- Miten me vaikutamme?
Hiilidioksidipäästöt
Ympyränmuotoisuus
Energiatehokkuus
Sosiaalinen vastuu
- Miten työskentelemme?
Turvallinen ja osallistava työpaikka
Taitojen kehittäminen
Sukupuolten tasa-arvo ja monimuotoisuus
Yhteistyö
- Miten olemme vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa?
Liiketoiminnan etiikka ja avoimuus
Kestävä toimitusketju
Kestävä kaupunkikehitys
Slättön vastuullisuustyö on integroitu ja sen tulee integroitua päivittäiseen työhön kaikilla liiketoiminta-alueilla. Tämän varmistamiseksi on laadittu puitteet ja ohjeet, jotka yhtiön hallitus hyväksyy ja tarkistaa vuosittain. Investointiemme on perustuttava hyvin perusteltuihin päätöksiin punnitsemalla kestävyyskriteereitä ja merkittäviä kestävyysriskejä, jotta varmistetaan pitkän aikavälin arvonkehitys.

Tulevaisuus on täällä!

Slättö on osa Norrtäljen sataman muutosta vanhasta teollisuusalueesta merenkulun kohtaamispaikaksi, jossa keskitytään kestävään kehitykseen. Vuoden 2021 alkupuolella käynnistettiin Rödalen-hanke. Hankkeen yleisenä tavoitteena ja tarkoituksena on saavuttaa mahdollisimman vähäinen ympäristö- ja ilmastovaikutus rakentamisen aikana sekä rakennuksen koko elinkaaren aikana.

Hankkeessa ympäristö- ja ilmastovaikutukset on otettu huomioon materiaalivalinnoissa ja rakentamisessa jalanjäljen pienentämiseksi. Valinnoillamme on edistettävä pitkäjänteisyyttä, lisättävä paikallisten resurssien käyttöä ja mahdollistettava suljettu kierto. Kiinteistö on suunniteltu Miljöbyggnad Silver -standardin mukaisesti, jossa ympäristövaatimusten lisäksi otetaan huomioon sosiaaliset näkökohdat melutason, kesä- ja talvikuukausien sisäilmaston ja päivänvalon muodossa. Uusiutuva energia tuotetaan paikallisesti asentamalla katolle aurinkokennoja. Tuotettua energiaa käytetään sähköautojen lataamiseen tai kiinteistön osittaiseen kotitaloussähköön.

Vuokralaisille tarjotaan mahdollisuus kasvattaa ruokaa pihalla ja katolla. Luonnonmukaisempaa ja paikallista tuotantoa ei olekaan. On myös harkittu mahdollisuutta, että vuokralaiset voisivat osallistua myönteisesti kestävään liikenteeseen sähköautopoolin avulla. Julkisen liikenteen aikataulut näytetään reaaliaikaisesti digitaalisilla näytöillä, jotta naapurustosta tulisi kestävä pitkällä aikavälillä.

Norrtäljen satamaan rakennettaviin asuntoihin kuuluu muun muassa:

 • Ilmastovaikutusten vähentäminen uusiutuvien materiaalien ja kuljetusten vähentämisen ansiosta verrattuna perinteiseen rakentamiseen.
 • Paikallisesti tuotettu aurinkoenergia ladattavien ajoneuvojen käyttövoimaksi.
 • Liikkuvuusratkaisut, jotka mahdollistavat kestävän liikkumisen vuokralaisille.
 • Vuokralaisille tarkoitetut kasvutilat.
Modaalinen laukaisin