Kerrostalon ulkorenderöinti.

Kestävään kehitykseen liittyvät tiedot

Kestävyysriskit

Kestävään kehitykseen liittyviä riskejä hallitaan yhtiön vuotuisessa riskienhallintaprosessissa, jonka tavoitteena on tunnistaa merkittävät riskit koko liiketoiminnassa ja arvoketjussa, varmistaa hallinnointi ja toteuttaa toimenpiteitä riskeille altistumisen hallitsemiseksi. Yhtiön riskienhallintaohje on sisäinen ohjausasiakirja, joka säätelee riskienhallintaa. Yhtiön kannalta merkittäviksi tunnistettuja kestävyysriskejä hallitaan edelleen investointipäätösten asiakirjojen valmisteluprosessissa.

Slättö on tehnyt päätöksen sulkea pois sijoitukset kiinteistöomaisuuteen, joka on tarkoitettu toimintoihin, jotka eivät ole yhtiön kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia ja jotka siten muodostavat merkittävän riskin sijoitukselle. Päätöksen mukaan sijoituksia ei tehdä kiinteistöomaisuuteen, joka on tarkoitettu fossiilisten polttoaineiden louhintaan, varastointiin, kuljetukseen tai myyntiin.

Sama koskee omaisuuseriä, jotka on tarkoitettu alkoholin, tupakan ja laittomien huumausaineiden, aseiden ja sotatarvikkeiden tuotantoon, varastointiin, myyntiin tai kuljetukseen, kaupalliseen uhkapelitoimintaan, kansainvälisiä normeja ja yleissopimuksia rikkovaan toimintaan tai toimintaan, jolla on merkittävä kielteinen vaikutus ympäristöön ja ilmastoon, koska voimassa olevaa lainsäädäntöä ei oteta huomioon. Slättön johto voi hyväksyä poikkeuksia kiinteistöomaisuudessa aiottujen toimintojen muuttamista koskevan toimintasuunnitelman hyväksymisen yhteydessä, mikä tarkoittaa, että poikkeuksia voidaan soveltaa siirtymäkauden aikana edellyttäen, että muutossuunnitelma on olemassa.

Slättön tunnistetut kestävään kehitykseen liittyvät riskit liittyvät lainsäädännön noudattamiseen, ilmastonmuutokseen, ympäristösertifioitujen kiinteistöjen puutteeseen, terveyteen ja turvallisuuteen, toimitusketjuun, elinkaarianalyysien puutteeseen, rahoitukseen ja saastumiseen. Jokaisesta investointipäätöksestä tehdään arviointi, ja toimenpiteisiin ryhdytään, kun merkittäviä kestävyysriskejä tunnistetaan. Tällä tavoin Slättö varmistaa, että riskialttius pysyy yhtiön ja sen hallinnoimien rahastojen osalta annetuissa rajoissa.  


Palkka- ja palkkiopolitiikka

Muuttuvia palkkioita arvioitaessa olisi varmistettava, että muuttuvat palkkiot eivät perustu käyttäytymiseen, johon liittyy liiallinen riskialttius.


Kielteiset vaikutukset kestävään kehitykseen

Slättö Förvaltning AB, LEI-numero 894500GBUVMFIJU64210, sekä yhtiön hallinnoimat rahastot ja niiden hallinnoimat tytäryhtiöt ottavat sijoituspäätöksiä tehdessään huomioon tärkeimmät kestävään kehitykseen kohdistuvat kielteiset vaikutukset. Harkinnan toteuttaminen jäljempänä esitetyn tärkeimpien kielteisten seurausten kuvauksen mukaisesti tapahtuu 10. maaliskuuta 2021 alkaen, ja harkinnan tulos julkistetaan kokonaisuudessaan tilikauden 2022 raportoinnissa.

Rahastojen varat ovat rahastojen suoraan tai välillisesti omistamissa yhtiöissä. Nämä yhtiöt sisällytetään tilinpäätökseen, eikä niitä julkisteta erikseen.

Investointipäätöksissä otetaan huomioon tärkeimmät kestävään kehitykseen kohdistuvat kielteiset vaikutukset. Sijoituspäätöksissä otetaan huomioon EAMV:n kehittämän teknisen standardin indikaattorit kiinteistöomaisuuteen tehtäviä sijoituksia varten. Yhtiön tekemä kestävän kehityksen alueen olennaisuusanalyysi on perustana tunnistamiselle ja priorisoinnille. Sijoituspäätöksissä otetaan huomioon i) kiinteistövarallisuuden käyttötarkoitus, ii) energiatehokkuus ja -lähde, iii) kasvihuonekaasupäästöt, iv) jätehuolto kiinteistövarallisuuden käyttövaiheessa, v) uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeiden ilmastolaskenta, vi) biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien huomioon ottaminen ja vii) maaperän pilaantuminen.

Investointipäätösten kestävyysnäkökohdat arvioidaan vuosittain, jotta voidaan varmistaa, että hallinnointi ja toimenpiteet, prosessit ja menettelyt yksilöidään ja asetetaan tärkeysjärjestykseen.

Slättön sijoitusvaliokunta tekee päätökset sijoituksista yhtiön hallinnoimiin rahastoihin. Sijoitusvaliokunnan nimittää yhtiön hallitus. Slättön sijoitusvaliokunnan politiikassa selvitetään, millä perusteella sijoituspäätökset tehdään. Asiakirjoihin sisällytetään tarvittaessa selvitys ulkoisesta teknisestä ja/tai ympäristöllisestä due diligence -tarkastuksesta sekä siitä, miten ja millä tavoin ESG-kriteerit on otettu huomioon. ESG-kriteereihin kuuluvat i) hyväksytyt kestävyystavoitteet, jotka perustuvat tehtyyn olennaisuusanalyysiin, ii) merkittävät kestävyysriskit, iii) sijoitustyyppi, joka suljetaan pois, koska se ei ole yhtiön kestävyysstrategian mukainen, iv) ja kestävyyskriteerit, jotka perustuvat osittain tähän mennessä ehdotettuun tekniseen standardiin ja osittain indikaattoreihin, jotka Slättö on olennaisuusanalyysin perusteella määritellyt ensisijaisiksi.

Kun tärkeimmät kestävään kehitykseen kohdistuvat kielteiset vaikutukset tunnistetaan, toteutetaan toimenpiteitä riskien ja siten kestävään kehitykseen kohdistuvien kielteisten vaikutusten minimoimiseksi.   


Ympäristö- ja sosiaalisten ominaisuuksien edistäminen

Slättö Core Plus ja Slättö Value Add I edistää ympäristöllisiä ja sosiaalisia ominaisuuksia ottamalla sijoituspäätöksissä huomioon sekä ympäristölliset että sosiaaliset kestävyysnäkökohdat. Tämä tapahtuu i) harkitsemalla ja toteuttamalla toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi ja uusiutuvan energian käytön edistämiseksi, ii) vähentämällä kiinteistövarallisuuden päästöjä (myös hankkeissa ja uudessa tuotannossa), iii) pyrkimällä ympäristösertifioidun kiinteistövarallisuuden osuuteen ja lisäämällä sitä kautta sitä sekä iv) varmistamalla turvalliset ja osallistavat työpaikat myös kehityshankkeissa, joissa Slättö on toimeksiantajana.

Sijoitukset kiinteistöomaisuuteen, joka on tarkoitettu toimintaan, joka on ristiriidassa yhtiön kestävän kehityksen ja riskienhallinnan kanssa, jätetään pois.

Tämä tapahtuu ja varmistetaan i) sisäisillä toimintaperiaatteita koskevilla asiakirjoilla, joissa täsmennetään, miten ja mitä on otettava huomioon ja sisällytettävä investointipäätöksiin, ii) vaatimuksilla, jotka koskevat tietojen keräämistä mittaamista ja seurantaa varten, jotta kestävyyssuorituskykyä voidaan parantaa ajan mittaan, ja iii) ulkoisilla vaatimuksilla, jotka koskevat ensisijaisesti toimeksisaajia, koska yhtiö katsoo, että rahastolla on merkittävä vastuu asiakkaana. Hankinnoissa ja ostoissa palkitaan korkeasta kestävyyssuorituskyvystä. Rahasto varmistaa, että lakeja ja asetuksia noudatetaan sekä sisäisesti että ulkoisesti selventämällä vaatimuksia ja sisäisiä toimintaperiaatteita koskevia asiakirjoja.

Modaalinen laukaisin